Best Web Technologies

REGULAMIN KONKURSU „Drugi Turniej BloodWars”

napisany przez: SushiMaker
Data: 08-08-2012 14:10
Powrót do strony głownej
REGULAMIN KONKURSU „Drugi Turniej BloodWars”
I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs „Drugi Turniej BloodWars”, zwany dalej „Turniejem”, organizowany jest przez K2M Doradztwo Inwestycyjne, Maciej Prasal, z siedzibą w Łodzi przy ulicy Sokola 6/29, zwane dalej "Organizatorem" na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Turniej rozpoczyna się dnia 08-08-2012 i trwa do momentu spełnienia wszystkich następujących warunków:
- Osiągnięcie na serwerze oznaczonym jako turniejowy, przez co najmniej 1 (jednego) z uczestników Aktu 3 gry, oraz
- Osiągnięcie na serwerze oznaczonym jako turniejowy, przez co najmniej 5 (pięciu) uczestników Aktu 2 gry.
W przypadku nie spełnienia ww wymienionych warunków do dnia 30-czerwca-2013 do godziny 23.59 Turniej zakończy się automatycznie.
3. Informacje na temat Turnieju dostępne są na forum serwisu BloodWars, pod adresem:
http://forum.bloodwars.interia.pl/newthread.php?boardid=26 4. Uczestnikiem Turnieju może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników i współpracowników K2M Doradztwo Inwestycyjne, Maciej Prasal oraz członków ich rodzin.
5. W Turnieju samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Turnieju za zgodą przedstawicieli ustawowych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu oraz reprezentują ich w Turnieju.
6. Przystąpienie do Turnieju jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Turnieju w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Turnieju.
7. Przystąpienie do Turnieju jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika ROWU serwisu Bloodwars w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do rejestracji w serwisie BloodWars.

II. Zasady Turnieju
1. Zadaniem uczestników Turnieju jest osiągnięcie jak najlepszego wyniku w grze BBMMO BloodWars.
2. Każdy uczestnik Turnieju może posiadać na serwerze Turniejowym tylko jedno konto, z zastrzeżeniem, że jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę przyznawaną w ramach Turnieju.
3. W przypadku wygrania przez jednego uczestnika kilku kategorii nagrody przyznawane są w kolejności:
a. Top One,
b. Top Gracz,
c. Top Killer,
d. Top Exterminator,
e. Silver,
f. Farciarz.
4. Aby wziąć udział w Turnieju, każdy uczestnik powinien:
a. Zarejestrować się w serwisie www.bloodwars.pl na serwerze oznaczonym jako Turniejowy.

III. Rozstrzygnięcie Turnieju.
5. Rozstrzygnięcie Turnieju nastąpi w ciągu czternastu dni od chwili zakończenia Turnieju poprzez wypełnienie założeń z par I pkt 2.
6. Uczestnik, który uzyska najlepszy wynik w kategorii Top One otrzyma 1 (słownie: jedną) nagrodę pierwszego stopnia.
Zasady przyznawania punktów w kategorii Top One:
- Kategorię wygra uczestnik, który jako pierwszy awansuje w grze Bloodwars do Aktu 3
7. Uczestnik, który uzyska najlepszy wynik w kategorii Top Gracz otrzyma 1 (słownie: jedną) nagrodę drugiego stopnia.
Zasady przyznawania punktów w kategorii Top Gracz:
- Udana pielgrzymka – 5 pkt
- Udana daleka wyprawa – 3 pkt
- Udana bliska wyprawa – 1 pkt
- Wygrana ekspedycja założona przez gracza – 3 pkt + 2 za każdą kolejną lokację powyżej pierwszej.
Lista lokacji ekspedycyjnych wraz z punktacją turniejową:
Biała Wieża – 3 pkt
Pustynia Rozpaczy – 5 pkt
Pustynia Efermeh – 7 pkt
Oaza Gorących Źródeł – 9 pkt
Wielki Step – 11 pkt
Złota Wieża – 13 pkt
Palec Diabła – 15 pkt
Pustynia Efermeh II – 17 pkt
Kamienne Bagna – 19 pkt
Pajęcza Przepaść – 21 pkt
Wielki Step II – 23 pkt
Góry Mądrości – 25 pkt
Skorupia Pustynia – 27 pkt
Góry Przemiany – 29 pkt
Świątynia Śmierci – 31 pkt
Pole Wielu Kości – 33 pkt
Talerz Kronosa – 35 pkt
- Wygrany atak na innego gracza (PvP) – 2 pkt
UWAGA! Nie otrzymuje się punktów rankingowych za udane obrony przed atakiem innego gracza!
8. Uczestnik, który uzyska najlepszy wynik w kategorii Top Killer otrzyma 1 (słownie: jedną) nagrodę drugiego stopnia.
Zasady przyznawania punktów w kategorii Top Killer:
- Wygrany atak na innego gracza (PvP) mającego niższe miejsce w rankingu ogólnym – 2 pkt
- Wygrany atak na innego gracza (PvP) mającego wyższe miejsce w rankingu ogólnym – 4 pkt
9. Uczestnik, który uzyska najlepszy wynik w kategorii Top Exterminator otrzyma 1 (słownie: jedną) nagrodę drugiego stopnia.
Zasady przyznawania punktów w kategorii Top Exterminator:
- Wygrana ekspedycja założona przez gracza – 3 pkt + 2 za każdą kolejną lokację powyżej pierwszej (patrz pkt 7).
- 5 punktów jeżeli gracz zadał ostateczny cios zabijający przeciwnika ekspedycyjnego na wygranej, założonej przez siebie ekspedycji.
UWAGA! W przypadku gdy w lokacji jest więcej niż jeden przeciwnik, gracz otrzymuje 5 punktów jeżeli zadał ostateczny cios zabijający dowolnego przeciwnika ekspedycyjnego na wygranej, założonej przez siebie ekspedycji.
W przypadku gdy dwóch graczy, ex aequo, zada największą ilość skutecznych obrażeń, punktu nie są przyznawane.
- 5 punktów jeżeli gracz zadał najwięcej SKUTECZNYCH obrażeń przeciwnikowi ekspedycyjnemu na wygranej, założonej przez siebie ekspedycji.
Przez skutecznie obrażenia rozumieć należy tylko takie obrażenia, które zabierają Punkty Życia przeciwnika. Przykładowo jeżeli przeciwnik ma PŻ=500, a gracz zada 1500 obrażeń w jednym ciosie to SKUTECZNE OBRAŻENIA wyniosą TYLKO 500 pkt
10. Pięciu pierwszych Uczestników, którzy uzyskają najlepszy wynik w kategorii Silver otrzyma 1 (słownie: jedną) nagrodę trzeciego stopnia.
Zasady przyznawania punktów w kategorii Silver:
- W kategorii wygra Pięciu pierwszych Uczestników, którzy jako pierwsi awansują w grze Bloodwars do Aktu 2
11. Wśród pozostałych Uczestników, którzy osiągną co najmniej 30 poziom, rozlosowane zostanie 5 (słownie: pięć) nagród czwartego stopnia w kategorii Farciarz.
Zasady przyznawania nagród w kategorii Farciarz:
- Losowe pięć osób, których postacie osiągnęły min. 30 poziom.
12. Opublikowanie listy zwycięzców Konkursu nastąpi na stronie internetowej http://www.bwteam.pl/konkurs2/ w ciągu czternastu dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
13. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Turnieju, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w niniejszym Regulaminie, nagroda przejdzie na rzecz Organizatora.
14. W przypadku gdy w danej kategorii dwie osoby osiągną identyczny wynik zwycięzcą będzie gracz z późniejszą datą rejestracji w grze.

IV. Nagrody
15. Fundatorem nagród (o ile nie podano inaczej) jest Organizator.
16. Nagrodami w Turnieju są:
a. Nagroda główna to 1 (słownie: jedna) konsola XBOX360 w konfiguracji wybranej przez organizatora.
b. 3 Nagrody drugiego stopnia to 3 (słownie: trzy) gry na komputery PC wybrane z dostępnych na rynku przez Organizatora.
c. 5 Nagród trzeciego stopnia to 5 (słownie: pięć) pendrive’ów o pojemności nie mniejszej niż 32 GB z nagranymi materiałami graficznymi BloodWars.
d. 5 nagród czwartego stopnia to 5 (słownie: pięć) kont premium na 180 dni.
17. Nagrody, o których mowa w pkt. 15 Regulaminu nie zostaną wydane Laureatowi Konkursu lecz przekazane przez Organizatora jako płatnika, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm.), tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10% całkowitej wartości nagrody (rzeczowej i pieniężnej). Organizator wpłaci podatek oraz złoży formularz deklaracji podatkowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
18. Wszyscy zwycięzcy Turnieju zostaną poinformowani o uzyskaniu prawa do nagród za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres, z którego dokonali rejestracji konta Turniejowego.
19. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie wiadomością e-mailem przez zwycięzcę, danych, umożliwiających identyfikację obejmujących w treści e-maila jego: imię, nazwisko, pełen adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego na adres e-mail turniej@bwteam.pl w terminie do 5 dni od rozstrzygnięcia Turnieju do godziny 23:59.59.
20. W celu przekazania nagród przez Organizatora, nagrodzeni Uczestnicy powinni podać swoje dane osobowe, o których mowa w pkt 19 powyżej. Dane te Uczestnik podaje w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji konkursu , w tym przekazania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy dany Uczestnik odmówi podania danych, Organizator będzie miał prawo odmówić wydania nagrody takiemu Uczestnikowi.
21. W przypadku, gdy:
a. Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z nagrodzonym Uczestnikiem w sposób określony w § 4 ust. 18 w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia Turnieju, o którym mowa § 1 ust. 2, lub
b. odmowy wskazania danych umożliwiających identyfikację uczestnika Turnieju, lub
c. podania niepełnych danych, nagrody te przypadają na rzecz Organizatora.
22. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną o ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej.
23. Uczestnik Turnieju, któremu została przyznana nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
24. Uczestnik Turnieju, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając, działającemu w tym zakresie jako Organizator, stosowne oświadczenie na piśmie.
25. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom za pośrednictwem Poczty Polskiej.
26. Nagrody przekazane zostaną zwycięzcom w terminie do 14 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Turnieju.
27. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli naruszył On którykolwiek punkt regulaminu Turnieju lub ROWU serwisu Bloodwars.
28. Nagrody zostaną wydane TYLKO na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

V. Postanowienia końcowe
29. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Turnieju z niniejszym regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty zakończenia Turnieju.
30. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika składającego reklamację.
31. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.
32. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Turnieju.
33. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.
34. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika Turnieju niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
35. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do wyłonienia zwycięzcy oraz wręczenia nagród.

Komentarze do tego artykułu:

Dodaj swój komentarz

Komentarze na stronie są moderowane i pojawiają się po zatwierdzeniu przez moderatora.
Możesz dodać komentarz po upływie co najmniej 10 minut od dodania poprzedniego.
Imię (nick)
Adres e-mail
(nie będzie opublikowany)
Treść